Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.


För dosering och administreringsmetod, se produktresumén (SmPC)

*Homozygot familjär hyperkolesterolemi, HoHF, hos vuxna och ungdomar, 12 år och äldre: Den rekommenderade startdosen är 420 mg en gång per månad. Efter 12 veckors behandling kan doseringen titreras upp till 420 mg en gång varannan vecka om ett kliniskt meningsfullt svar inte har uppnåtts. Patienter med lipidaferesbehandling kan inleda behandlingen med 420 mg varannan vecka, så att det motsvarar schemat för lipidaferesbehandling.

Patienter med nedsatt leverfunktion: Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion. Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion observerades en minskning av den totala exponeringen av evolocumab som kan leda till minskad effekt på sänkningen av LDL-kolesterol. Noggrann övervakning av dessa patienter kan därför vara motiverad.

  1. Repatha® (evolocumab), produktresumé, Amgen september 2016, www.fass.se