Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal.

Repatha® har studerats på över 6 000 patienter i kliniska prövningar7

Det totala studieprogrammet för Repatha®, PROFICIO, innefattar nära 30 000 patienter i 10 fas III-studier8.

Statiner är förstahandsbehandling för sänkning av LDL-C hos patienter med hög/mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdomar2. Många patienter har dock, trots intensiv statinbehandling, svårt att nå målvärden för LDL3 varför det är viktigt att dokumentera hur även dessa patienter kan nå rekommenderade målvärden.

Vill du veta mer om några av de olika patientgrupper som är studerade i de kliniska prövningarna med Repatha® var god klicka nedan.

Indikation7

Repatha® är indicerat för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till kostomläggning:

  • i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfettsänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-kolesterol med den maximalt tolererade dosen av en statin eller,
  • ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka statiner är kontraindicerade.

Homozygot familjär hyperkolesterolemi: Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi hos vuxna och ungdomar, 12 år och äldre, i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar.

Effekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

* Repatha® subventioneras som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som har ett kvarstående LDL-kolesterol ≥ 4 mmol/l trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib. Repatha® subventioneras också som tilläggsbehandling för patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Se www.fass.se
Inklusive statinbehandling med eller utan ezetimib.
Lipidsänkande behandling gavs till 33 procent av patienterna; 18 procent fick en lågdosstatin. Patienterna som ingick i denna studie kunde inte tolerera effektiva doser av minst två olika statiner på grund av muskelrelaterade biverkningar.

LDL-kolesterol = Lågdensitetslipoprotein-kolesterol
PCSK9 = Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9.

  1. Repatha®: EPAR - Public assessment report (www.ema.europa.eu).
  2. Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel - behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket. 2014;25(5):20-33.
  3. SWEDEHEART årsrapport 2015. Utgiven 2016. Hämtad 16 mars 2016 från www.ucr.uu.se/swedeheart.
  4. Robinson JG, et al. JAMA. 2014;311:1870-82.
  5. Raal FJ, et al. Lancet. 2015;385:331-40.
  6. Stroes E, et al. J Am Coll Cardiol. 2014;63:2541-8.
  7. Repatha® (evolocumab) produktresumé, Amgen september 2016, www.fass.se.
  8. NCT01763827, NCT01763866, NCT01763918, NCT01588496, NCT01624142, NCT01763905, NCT01516879, NCT01854918, NCT01813422, NCT01764633 tillgängligt på www.clinicaltrials.gov.