Säkerhet och tolerabilitet | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

SÄKERHET OCH TOLERABILITET

Repatha® studieprogram, PROFICIO

PROFICIO med fler än 35 000 patienter är hittills det största studieprogrammet för en PCSK9-hämmare. Studieprogrammet visar att biverkningsprofilen för Repatha® är i nivå med kontrollgruppen.
En betydande sänkning av LDL-C observerades under hela utfallsstudien (FOURIER) med Repatha®, där LDL-C (median) som uppnåddes låg i intervallet 0,8 till 0,9 mmol/l vid varje mätning; 25 % av patienterna uppnådde en LDL-C-koncentration som låg under 0,5 mmol/l. Trots de mycket låga LDL-C-koncentrationer som uppnåddes, observerades inga nya säkerhetsproblem; frekvensen för nydebuterad diabetes och kognitiva biverkningar var jämförbara hos patienter som uppnådde LDL-C-nivåer < 0,65 mmol/l och de med högre LDL-C.3
Proficio-studieprogram
1
veeva1
2
veeva2
3
veeva3
4
veeva4

Repatha® har kvarstående effekt och bibehållen säkerhetsprofil över tid3

*OSLER-1 – en randomiserad, placebokontrollerad, open label, 5-årsuppföljning av Repatha®, för att utvärdera effekten av LDL-sänkning, tolerans och säkerhet vid behandling med Repatha® jämfört med placebo
**Den årliga förekomsten av biverkningar vid förlängd behandling med evolokumab förblev jämförbar med biverkningsprofilen för de patienter som randomiserats till SOC under år 1.
***Medelvärdet för LDL-kolesterol vid studiestart var 3,6 mmol/L och vid uppföljningen år 2-5 var det genomsnittliga medelvärdet LDL-kolesterol hos de patienter som hade behandling med Repatha® 1,5 mmol/L, dvs en absolut genomsnittlig sänkning av LDL-kolesterol på 2,1 mmol/L.

För ytterligare information se Repatha® produktresumé på fass.se

Referenser

  1. Sabatine MS, et al. N Engl J Med 2017;376:1713–1722. doi: 10.1056/NEJMoa1615664.
  2. Sabatine MS, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(12):941–950.
  3. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen april 2022, www.fass.se

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
NY utökad subvention för Repatha®
Ny utökad subvention för Repatha®
  • Lägre LDL-C nivå än tidigare
  • Ny patientgrupp

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal