Säkerhet och tolerabilitet | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

SÄKERHET OCH TOLERABILITET

Repatha® studieprogram, PROFICIO

PROFICIO med fler än 35 000 patienter är hittills det största studieprogrammet för en PCSK9-hämmare. Studieprogrammet visar att biverkningsprofilen för Repatha® är i nivå med kontrollgruppen.
En betydande sänkning av LDL-C observerades under hela utfallsstudien (FOURIER) med Repatha®, där LDL-C (median) som uppnåddes låg i intervallet 0,8 till 0,9 mmol/l vid varje mätning; 25 % av patienterna uppnådde en LDL-C-koncentration som låg under 0,5 mmol/l. Trots de mycket låga LDL-C-koncentrationer som uppnåddes, observerades inga nya säkerhetsproblem; frekvensen för nydebuterad diabetes och kognitiva biverkningar var jämförbara hos patienter som uppnådde LDL-C-nivåer < 0,65 mmol/l och de med högre LDL-C.3
Proficio-studieprogram
1
veeva1
2
veeva2
3
veeva3
4
veeva4

Repatha® har kvarstående effekt och bibehållen säkerhetsprofil över tid3

*OSLER-1 – en randomiserad, placebokontrollerad, open label, 5-årsuppföljning av Repatha®, för att utvärdera effekten av LDL-sänkning, tolerans och säkerhet vid behandling med Repatha® jämfört med placebo
**Den årliga förekomsten av biverkningar vid förlängd behandling med evolokumab förblev jämförbar med biverkningsprofilen för de patienter som randomiserats till SOC under år 1.
***Medelvärdet för LDL-kolesterol vid studiestart var 3,6 mmol/L och vid uppföljningen år 2-5 var det genomsnittliga medelvärdet LDL-kolesterol hos de patienter som hade behandling med Repatha® 1,5 mmol/L, dvs en absolut genomsnittlig sänkning av LDL-kolesterol på 2,1 mmol/L.

För ytterligare information se Repatha® produktresumé på fass.se

Referenser

  1. Sabatine MS, et al. N Engl J Med 2017;376:1713–1722. doi: 10.1056/NEJMoa1615664.
  2. Sabatine MS, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2017;5(12):941–950.
  3. Repatha® (evolokumab) produktresumé, Amgen oktober 2020, www.fass.se

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal