Behandlingseffekt | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

BEHANDLINGSEFFEKT

Förutom den stora kliniska erfarenheten som finns med Repatha® har dess effekt och säkerhet har utvärderats i PROFICIO – Ett omfattande kliniskt studieprogram med fler olika patientgrupper och bred klinisk variation. Programmet inkluderar 36 avslutade och pågående studier och mer än 38 000 patienter.

Klinisk Effekt

Repatha® i tillägg till statin minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.
  • Repatha® sänker LDL-kolesterolet med upp till 75%.*
  • Repatha® i tillägg till statin ger en regression av aterosklerotiska plack.
  • Repatha® minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Klinisk effekt vid primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

Med evolokumab uppnåddes LDL-C-sänkningar på ca 55 % till 75 % så tidigt som vecka 1 och sänkningarna kvarstod under långtidsbehandling.
*Patienter med hyperkolesterolemi som fick Repatha® 140 mg varannan vecka, i tillägg till atorvastatin 80 mg.

Repatha® OUTCOME-studien (FOURIER)

I den stora outcome studien FOURIER med över 27 000 patienter utvärderades effekt och säkerhet av Repatha (evolucumab) som tillägg till högintensiv eller medelintensiv statinbehandling hos patienter med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.
Resultaten visade att ytterligare sänkning av LDL-C med Repatha signifikant minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.
  • 81% hade tidigare haft en hjärtinfarkt
  • 19% hade tidigare haft en stroke
  • 13% hade perifer artärsjukdom (PAD)
Samtliga patienter hade även minst en stor eller två mindre kardiovaskulära riskfaktorer; 80% hade hypertoni, 36% hade diabetes mellitus och 28% rökte dagligen. Patienterna randomiserades 1:1 till antingen Repatha eller placebo.
  • Primär endpoint var kardiovaskulära död, hjärtinfarkt, stroke, koronar revaskularisering eller sjukhusvistelse till följd av instabil angina.
  • Sekundär endpoint var kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke.

Resultat

Repatha i tillägg till statin minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med aterosklerotisk sjukdom
  • Repatha minskar risken i primär endpoint med 15% jämfört med placebo.
  • Repatha minskar risken i sekundär endpoint med 20% jämfört med placebo.
Minskad risk vid ytterligare sänkning av LDL-C med Repatha® hos patienter med mycket hög risk.1
Resultat
Primärt effektmått: Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke, sjukhusinläggning pga instabil angina, eller koronar revaskularisering.
¤ I kombination med SoC (standard of care) - standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)
Resultat
Huvudsakligt sekundärt effektmått: Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke.
¤ I kombination med SoC (standard of care) - standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)

Repatha® IVUS studien (GLAGOV)

I studien GLAGOV har man studerat hur kraftfull LDL sänkning påverkar de aterosklerotiska placken i kärlen.
GLAGOV var en 78 veckor, dubbel-blind, randomiserad, placebokontrollerad studie på 968 patienter med koronar artärsjukdom som var optimalt behandlade med statin. Med hjälp av intravaskulärt ultraljud (IVUS) utvärderades effekten behandling av Repatha® (som tillägg till statin och ezetemib) på aterosklerotiska plack.
Studiehypotesen var att hos patienter med bevisad koronar hjärtsjukdom, kommer en minskning av LDL-kolesterolnivån med evolokumab i tillägg till optimerad statinbehandling resultera i en signifikant minskning av plackbördan (förändring av ateromavolym – PAV**) jämfört med tillägg av placebo (till optimerad statinbehandling).

Resultat

Repatha i tillägg till statin ger regression av aterosklerotiska plack.
studien
För ytterligare information se Repatha® produktresumé på fass.se

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
Subvention
Sedan 1 januari 2022 har Repatha en ny utökad subvention som innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet vid lägre LDL-C värden än tidigare.

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal