Behandlingseffekt | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

BEHANDLINGSEFFEKT

Förutom den stora kliniska erfarenheten som finns med Repatha® har dess effekt och säkerhet har utvärderats i PROFICIO – Ett omfattande kliniskt studieprogram med fler olika patientgrupper och bred klinisk variation. Programmet inkluderar 36 avslutade och pågående studier och mer än 38 000 patienter.

Klinisk Effekt

Repatha® i tillägg till statin minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.
 • Repatha® sänker LDL-kolesterolet med upp till 75%.*
 • Repatha® i tillägg till statin ger en regression av aterosklerotiska plack.
 • Repatha® minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.

Klinisk effekt vid primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi

Med evolokumab uppnåddes LDL-C-sänkningar på ca 55 % till 75 % så tidigt som vecka 1 och sänkningarna kvarstod under långtidsbehandling.
*Patienter med hyperkolesterolemi som fick Repatha® 140 mg varannan vecka, i tillägg till atorvastatin 80 mg.

Referenser

 1. Repatha® (evolocumab) Produktresumé, april 2022, www.fass.se.

HUYGENS – High-Resolution Assessment of Coronary Plaques in a Global Evolocumab Randomized Study

Instabila plack i koronarkärl kännetecknas ofta av en stor lipidkärna och en tunn fibrös kapsel. Dessa plack löper större risk för ruptur associerat med efterföljande akut koronart syndrom (AKS) jämfört med mer stabila plack1. Evolokumabs positiva effekt på aterosklerotiska plack har tidigare påvisats i GLAGOV-studien med evolokumab2.
High-Resolution Assessment of Coronary Plaques in a Global Evolocumab Randomized Study (HUYGENS) är en randomiserad multicenterstudie (n=150) som utvärderar effekten av evolokumab med avseende på plackens fenotyp mätt med optisk koherenstomografi (OCT) hos AKS-patienter med NSTEMI (Non ST Elevated Myocardial Infarction) som står på maximal tolererbar dos statin.
Resultat från HUYGENS visar att en mer intensiv lipidsänkning med tillägg av evolokumab till statin (maximal tolererbar dos) hos patienter med NSTEMI bidrar till ökad tjocklek av den fibrösa kapseln (FCT) samt en minskning av lipidkärnan. Resultaten tyder på att instabila plack kan stabiliseras efter en AKS.

Effektmått3

 • Primärt effektmått: absolut förändring av den fibrösa kapselns tjocklek (FCT, μm)
 • Sekundärt effektmått: procentuell- och medel förändring av den fibrösa kapselns tjocklek (FCT, %), samt absolut förändring av lipidbågen (º)


Referens: Nicholls SJ et.al Cardiovascular Imaging (2022), doi: https://doi.org/10.1016/j.jcmg.2022.03.002

FOURIER – Repatha® outcome study

I den stora outcome studien FOURIER med över 27 000 patienter utvärderades effekt och säkerhet av Repatha (evolucumab) som tillägg till högintensiv eller medelintensiv statinbehandling hos patienter med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.
Resultaten visade att ytterligare sänkning av LDL-C med Repatha signifikant minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom.
 • 81% hade tidigare haft en hjärtinfarkt
 • 19% hade tidigare haft en stroke
 • 13% hade perifer artärsjukdom (PAD)
Samtliga patienter hade även minst en stor eller två mindre kardiovaskulära riskfaktorer; 80% hade hypertoni, 36% hade diabetes mellitus och 28% rökte dagligen. Patienterna randomiserades 1:1 till antingen Repatha eller placebo.
 • Primär endpoint var kardiovaskulära död, hjärtinfarkt, stroke, koronar revaskularisering eller sjukhusvistelse till följd av instabil angina.
 • Sekundär endpoint var kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke.

Resultat

Repatha i tillägg till statin minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med aterosklerotisk sjukdom
 • Repatha minskar risken i primär endpoint med 15% jämfört med placebo.
 • Repatha minskar risken i sekundär endpoint med 20% jämfört med placebo.
Minskad risk vid ytterligare sänkning av LDL-C med Repatha® hos patienter med mycket hög risk.1
Resultat
Primärt effektmått: Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke, sjukhusinläggning pga instabil angina, eller koronar revaskularisering.
¤ I kombination med SoC (standard of care) - standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)
Resultat
Huvudsakligt sekundärt effektmått: Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke.
¤ I kombination med SoC (standard of care) - standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)
Referens: Sabatine MS, et al. N Engl J Med. 2017;376:1713–1722

GLAGOV – Global Assessment of Plaque Regression with a PCSK9 Antibody as Measured by Intra Vascular Ultrasound

I studien GLAGOV har man studerat hur kraftfull LDL sänkning påverkar de aterosklerotiska placken i kärlen.
GLAGOV var en 78 veckor, dubbel-blind, randomiserad, placebokontrollerad studie på 968 patienter med koronar artärsjukdom som var optimalt behandlade med statin. Med hjälp av intravaskulärt ultraljud (IVUS) utvärderades effekten behandling av Repatha® (som tillägg till statin och ezetemib) på aterosklerotiska plack.
Studiehypotesen var att hos patienter med bevisad koronar hjärtsjukdom, kommer en minskning av LDL-kolesterolnivån med evolokumab i tillägg till optimerad statinbehandling resultera i en signifikant minskning av plackbördan (förändring av ateromavolym – PAV**) jämfört med tillägg av placebo (till optimerad statinbehandling).

Resultat

Repatha i tillägg till statin ger regression av aterosklerotiska plack.
studien
För ytterligare information se Repatha® produktresumé på fass.se
Referens: Nicholls SJ, et al. JAMA. 2016;316(22):2373–2384.
doi:10.1001/jama.2016.16951

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
NY utökad subvention för Repatha®
Ny utökad subvention för Repatha®
 • Lägre LDL-C nivå än tidigare
 • Ny patientgrupp

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal