Behandlingseffekt | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

BEHANDLINGSEFFEKT

Repatha® i tillägg till statin minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom1,2,3

  • Repatha® sänker LDL-kolesterolet med upp till 75%**1
  • Repatha® i tillägg till statin ger en regression av aterosklerotiska plack2
  • Repatha® minskar den kardiovaskulära risken hos patienter med etablerad aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom2
**Patienter med hyperkolesterolemi som fick Repatha® 140 mg varannan vecka, i tillägg till atorvastatin 80 mg

Repatha-sankning-kolesterol

Med Repatha® uppnåddes LDL-C-sänkningar på ca 55 % till 75 % så tidigt som vecka 1 och sänkningarna kvarstod under långtidsbehandling3

Behandlingseffekter med Repatha® jämfört med placebo* hos patienter med primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi - genomsnittlig procentuell förändring från baslinjen till genomsnittet för vecka 10 och 12 (%, 95 % KI).
*I kombination med SoC (standard of care) - standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)

Repatha-produktresume-tabell
Anpassad från Repatha produktresumé januari 2020
Q2W = varannan vecka, QM = en gång per månad, HMD = primär hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi;
HeFH = heterozygot familjär hyperkolesterolemi; a p-värde < 0,05 jämfört med placebo. b p-värde < 0,001 jämfört med placebo.

Repatha® IVUS-studie GLAGOV

Studiehypotes

Hos patienter med bevisad koronar hjärtsjukdom, kommer en minskning av LDL-kolesterolnivån med evolokumab i tillägg till optimerad statinbehandling resultera i en signifikant minskning av plackbördan (förändring av ateromavolym – PAV**) jämfört med tillägg av placebo (till optimerad statinbehandling).2

Studiedesign2

GLAGOV

Resultat

Repatha® i tillägg till statin ger en regression av aterosklerotiska plack.

Resultat
Grafen visar sambandet mellan uppnådd LDL-kolesterolnivå och förändring i procentuella ateromvolymen (PAV)** hos alla patienter.2
Resultat-graph
*IVUS - intravaskulärt ultraljud
**PAV - procentuell ateromvolym
¤ Värdet representerar alla (uppnådda) LDL-värden och kopplat dem till förändringen i PAV** och anpassat en (regressions)linje till dessa med hjälp av LOESS analys.

Repatha® OUTCOME-studien FOURIER

Studiehypotes

Tillägg av Repatha® till en optimerad statinbehandling minskar incidensen av allvarliga hjärt-kärlhändelser hos patienter med kliniskt bekräftad kärlsjukdom.1

Studiedesign1

GLAGOV

Resultat

Minskad risk vid ytterligare sänkning av LDL-C med Repatha® hos patienter med mycket hög risk.1

Resultat-graph
Primärt effektmått: Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke, sjukhusinläggning pga instabil angina, eller koronar revaskularisering.
¤ I kombination med SoC (standard of care) - standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)
Resultat-primart
Huvudsakligt sekundärt effektmått: Kardiovaskulär död, hjärtinfarkt, stroke.
¤ I kombination med SoC (standard of care) - standardterapi (min. 20 mg atorvastatin eller en ekvivalent dos ± 10 mg ezetimib)

Säkerhetsprofilen för Repatha® är i nivå med kontrollgruppen1

sakerhetsprofil

Referenser

  1. Sabatine MS, et al. N Engl J Med. 2017;376:1713–1722.
  2. Nicholls SJ, et al. JAMA. 2016;316(22):2373–2384.
  3. Repatha® (evolocumab) Produktresumé oktober 2020 www.fass.se

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal