Dosering och administrering | Repatha®

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

DOSERING OCH ADMINISTRERING

Dosering

  • En dos (140 mg) varannan vecka med förfylld injektionspenna (SureClick®)
  • Repatha® administreras med subkutana injektioner i låret, buken eller överarmen (med fördel i låret)
  • Dosering för patienter med HoFH* se produktresumén
  • Ingen ytterligare monitorering av laboratorievärden krävs
  • För mer detaljer kring dosering och administreringsmetod, se produktresumén
Dosering-Injektionspenna-140mg

Administrering

Titta på denna film som beskriver hur administreringen går till:

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab), produktresumé, Amgen oktober 2020, www.fass.se

*Homozygot familjär hyperkolesterolemi, HoHF, hos vuxna och barn 10 år och äldre: Den rekommenderade startdosen är 420 mg en gång per månad. Efter 12 veckors behandling kan doseringen titreras upp till 420 mg en gång varannan vecka om ett kliniskt meningsfullt svar inte har uppnåtts. Patienter med lipidaferesbehandling kan inleda behandlingen med 420 mg varannan vecka, så att det motsvarar schemat för lipidaferesbehandling.
Patienter med nedsatt leverfunktion: Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion. Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion observerades en minskning av den totala exponeringen av evolokumab som kan leda till minskad effekt på sänkningen av LDL-kolesterol. Noggrann övervakning av dessa patienter kan därför vara motiverad.

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Beställ
material
Du som är hälso- och sjukvårdspersonal har här möjlighet att beställa våra broschyrer och andra hjälpmedel.
Håll dig
uppdaterad
Ta del av utbildningsprogram, vetenskapliga uppdateringar samt produktinformation som kan vara relevant för din verksamhet.
Subvention
Sedan 1 januari 2022 har Repatha en ny utökad subvention som innebär att läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet vid lägre LDL-C värden än tidigare.

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal