Dosering och administrering

HAN RÄKNAR MED DIG
Familjen räknar med honom.
Hjälp honom att minska risken att drabbas
av en ny kardiovaskulär händelse.1

Dosering

  • En dos (140 mg) varannan vecka med förfylld injektionspenna (SureClick®)
  • Repatha® administreras med subkutana injektioner i låret, buken eller överarmen (med fördel i låret)
  • Dosering för patienter med HoFH* se produktresumén
  • Ingen ytterligare monitorering av laboratorievärden krävs
  • För mer detaljer kring dosering och administreringsmetod, se produktresumén
DosinbgAdminDos651x323

Administrering

Titta på denna film som beskriver hur administreringen går till:

Referenser

  1. Repatha® (evolokumab), produktresumé, Amgen oktober 2020, www.fass.se

*Homozygot familjär hyperkolesterolemi, HoHF, hos vuxna och ungdomar, 12 år och äldre: Den rekommenderade startdosen är 420 mg en gång per månad. Efter 12 veckors behandling kan doseringen titreras upp till 420 mg en gång varannan vecka om ett kliniskt meningsfullt svar inte har uppnåtts. Patienter med lipidaferesbehandling kan inleda behandlingen med 420 mg varannan vecka, så att det motsvarar schemat för lipidaferesbehandling.
Patienter med nedsatt leverfunktion: Ingen dosjustering krävs för patienter med lindrigt nedsatt leverfunktion. Hos patienter med måttligt nedsatt leverfunktion observerades en minskning av den totala exponeringen av evolokumab som kan leda till minskad effekt på sänkningen av LDL-kolesterol. Noggrann övervakning av dessa patienter kan därför vara motiverad.

Klicka nedan för att ta del av senaste nyheter, evenemang och utbildningar från Amgen:

Repatha

Informationen på denna webbsida är enbart riktad till sjukvårdspersonal

Nej, jag är inte Vårdpersonal